SAFE 版本与特性
 用户界面
标准版
预应力版
      一个界面,多个窗口
           增强的图形界面
           模型浏览器
 建模功能
标准版
预应力版
      初始模板
      模型视图
           对象模型
           分析模型
      绘制工具
           智能捕捉
           建筑追踪
           自定义坐标系统
      轴网系统
      立面展开图
      交互式数据库编辑
      基于对象的网格划分
      绘制尺寸线
 结构对象
标准版
预应力版
        基础,筏板,独立基础
      墙,坡道
      柱
      插入点
      弹簧支座
      设计板带
           一般设计板带
           自动板带宽度
      后张预应力(P/T)
           自动预应力筋布置
 加载功能
标准版
预应力版
      显示荷载
      荷载工况和组合
      施加点、线、面荷载
      自动样式活荷载
      预应力荷载和损失
 分析功能
标准版
预应力版
      SAPFire 分析引擎
           特征向量法
           里兹向量法
           多线程 64 位求解器
      挠度控制
      动力分析
      非线性上抬分析
      振动分析
 设计功能
标准版
预应力版
      基于板带的设计
      基于有限元的设计
      梁设计
      冲切校核
      后张预应力校核
      设计规范
 输出与显示
标准版
预应力版
      结构变形图
      构件内力图
           梁内力图
           板带内力图
      壳内力图
           显示壳应力云图
           显示地基土压力
      支座反力图
      捕获动画和图片
      表格数据输出
      视图渲染
 详图功能
标准版
预应力版
      生成详图
           图集
           标题块
           制图规则
           标注
      构件详图
      钢筋布置图
           布筋概览图
           编辑
      预应力筋布置图
      剖面详图
      打印或输出详图
 报告
标准版
预应力版
      创建报告
 导入导出
标准版
预应力版
      支持多种数据格式
      BIM(Building Information Modeling)
           兼容 CSIXRevit

用户登录

用户名:

密码:

×